Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

 • Algemene voorwaarden
  • Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze:
  • onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder die met LED op je energieverbruik B.V. een huurovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen;
  • door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan;
  • LED op je energieverbruik B.V. is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft aanvaard;
  • de volmacht van de vertegenwoordigers van LED op je energieverbruik B.V. strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van LED op je energieverbruik B.V. gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden;
  • Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
  • Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
  • Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door LED op je energieverbruik B.V. gehouden administratie als beslissend.
 • Aanbiedingen

  • Alle door LED op je energieverbruik B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
  • Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd.
  • Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van LED op je energieverbruik B.V. en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.
  • LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren.
  • LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te weigeren.
 • Overeenkomst

  • Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • Eventueel aansluitend door of namens LED op je energieverbruik B.V. gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
  • Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt terzake 3.1., 3.2. en 3.3. de door LED op je energieverbruik B.V. gehouden administratie als beslissend.
  • Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van LED op je energieverbruik B.V. voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst.
  • LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.
  • LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
 • Levering en terugbezorging

  • Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de goederen bij LED op je energieverbruik B.V. op te halen. Het transport van de goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
  • Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van LED op je energieverbruik B.V., worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij derhalve tegenover LED op je energieverbruik B.V. aansprakelijk.
  • De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.
 • Leveringstermijn

  • Indien LED op je energieverbruik B.V. zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal LED op je energieverbruik B.V. ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.
 • Annulering

  • Annuleren van een bevestigde bestelling dient zo tijdig mogelijk te geschieden. LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht een percentage van een betaald bedrag in te houden wanneer er sprake is van gemaakte kosten door LED op je energieverbruik B.V..
 • Garantievoorwaarden

  • De garantietermijn bedraagt 24 maanden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • De garantietermijn begint op de leverdatum van de goederen, die op de aankoopnota is vermeld. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie.
  • De goederen moeten bij LED op je energieverbruik B.V. zijn gekocht.
  • Op verzoek van LED op je energieverbruik B.V. moet het garantiebewijs (aankoopnota) worden getoond.
  • Gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen of goederen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van LED op je energieverbruik B.V.. Vervangen onderdelen/apparaten of goederen worden eigendom van LED op je energieverbruik B.V..
  • De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens LED op je energieverbruik B.V., tenzij de door LED op je energieverbruik B.V. geautoriseerde en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.
  • Beperking van de garantie Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van: Onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen. Reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door LED op je energieverbruik B.V. voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd. Gebruik van niet-originele onderdelen en niet door LED op je energieverbruik B.V. vrijgegeven toebehoren. Onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten. Stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen. Het niet uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.
  • Gegevensbescherming Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.
 • Verzekering

  • De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade door welke oorzaak dan ook. LED op je energieverbruik B.V. heeft haar uitgeleverde goederen niet verzekerd. Wederpartij dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de goederen tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de geleverde goederen. De te verzekeren waarde van de goederen wordt op verzoek van wederpartij aan deze door LED op je energieverbruik B.V. meegedeeld.
 • Verplichtingen wederpartij

  • De wederpartij is verplicht de afgenomen goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: De goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen. Geen veranderingen aan de goederen aan te brengen. LED op je energieverbruik B.V. haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen. Aanspraken van derden op de goederen af te wijzen en LED op je energieverbruik B.V. terzake vrij te waren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van LED op je energieverbruik B.V. te doen geschieden. Wanneer de wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen behoudt LED op je energieverbruik B.V. zich het recht om geen garantie te bieden.
 • Prijzen

  • Opgegeven prijzen zijn exclusief btw, verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
  • Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren ten alle tijde haar prijzen te wijzigen.
 • Betaling

  • Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel middels storting of overmaking op een door LED op je energieverbruik B.V. aangewezen bank- of girorekening voorafgaand aan levering. De op haar bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag.
  • Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan.
 • Meldingsverplichting

  • Wederpartij dient LED op je energieverbruik B.V. onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van LED op je energieverbruik B.V. of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van LED op je energieverbruik B.V. dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
  • In de hierboven in 12.1. genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
 • Schade en gebreken gehuurde goederen

  • Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan LED op je energieverbruik B.V. te melden. Zonder toestemming van LED op je energieverbruik B.V. mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
  • Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal LED op je energieverbruik B.V. slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
  • Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens LED op je energieverbruik B.V., in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
 • Aansprakelijkheid

  • Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van (gehuurde) goederen zou kunnen ontstaan, is LED op je energieverbruik B.V. niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de (gehuurde) goederen. Wederpartij zal terzake LED op je energieverbruik B.V. voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
  • Vervanging gehuurde goederen Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de (gehuurde) goederen aan LED op je energieverbruik B.V. terug te bezorgen, dient wederpartij aan LED op je energieverbruik B.V. een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de (gehuurde) goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.
 • Overmacht

  • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van LED op je energieverbruik B.V. kan worden verlangd.
  • Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij LED op je energieverbruik B.V. en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
  • LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij. 4. LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht; 5. LED op je energieverbruik B.V. behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
  • Beëindiging van de overeenkomst Deze overeenkomst kan ten alle tijde door LED op je energieverbruik B.V. met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 7.3. is dan eveneens van toepassing.
 • Diversen.

  • Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
 • Geschillen

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en LED op je energieverbruik B.V. verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar LED op je energieverbruik B.V. gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen al naar gelang de aard van het geschil, bij het Kantongerecht of de Arrondissements-Rechtbank te Den Haag worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 • Slotbepaling

  • Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
  • Indien LED op je energieverbruik B.V. heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze van deze verhuurvoorwaarden onverminderd van toepassing.

 

LED op je energieverbruik B.V.

Bestsellers
Aanmelden voor nieuwsbrief